Advanced search

Type: Module FrameMetrics ti.framemetrics 40%

Android 64-bit support FrameMetrics


Type: Module ti.exoplayer ru.netris.mobile.exoplayer 40%

Android 64-bit support A native control for playing videos for Titanium. Based on Google ExoPlayer, using Titanium.Media.VideoPlayer API.


Type: Module titanium-countly-android-messaging count.ly.messaging 40%

Android 64-bit support titanium-countly-android-messaging


Type: Module nc_popup nc.popup 40%

Android 64-bit support Android PopupMenu


Type: Module locationupdatesservice ti.locationupdatesservice 40%

Android 64-bit support locationupdatesservice


Type: Module locationtrackerservice ti.locationtrackerservice 40%

Android 64-bit support Location tracker as Foregroundservice


Type: Module tiws net.iamyellow.tiws 40%

Android 64-bit support TiWS is a very simple Titanium module (iOS / Android) for creating native websockets.


Type: Module CameraView ti.cameraview 40%

Android 64-bit support CameraView


Type: Module parselivequery de.appwerft.parselivequery 40%

Android 64-bit support parselivequery


Type: Module Ti.TuneGAReceiver ti.tunegareceiver 40%

Android 64-bit support Ti.TuneGAReceiver