Advanced search

Type: Module ti.rangebar ti.rangebar 40%

Android 64-bit support ti.rangebar


Type: Module onesignal_android ti.android.onesignal 40%

Android 64-bit support onesignal_android


Type: Module ti.vonage ti.vonage 40%

Android 64-bit support Vonage (formerly OpenTok) Titanium module


Type: Module medialibraryandroid com.mykingdom.media 40%

Android 64-bit support medialibraryandroid


Type: Module dfp com.reshopper.dfp 40%

Android 64-bit support com.reshopper.dfp


Type: Module ti_dropbox_chooser ti.dropboxchooser 40%

Android 64-bit support File selection from Dropbox account. Easy to select Cloud file from Dropbox account in Android devices.


Type: Module autofocus de.marcelpociot.autofocus 40%

Android 64-bit support Add this view object to prevent textviews to gain focus automatically


Type: Module touchtestmodule com.soasta.touchtest 40%

Android 64-bit support SOASTA TouchTest module for Appcelerator


Type: Module dynamic-links2 com.pmitkowski.firebase.dynamiclinks 40%

Android 64-bit support dynamic-links2


Type: Module waterwaveprogress ti.waterwaveprogress 40%

Android 64-bit support waterwaveprogress